กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปราณี ฝ่ายเทศ
พนักงานราชการ