กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงลักษณ์ กลับสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5