กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัตรา พยัฆชน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6