กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิศักดิ์ ยางงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1